top

 

 

belave

Depression: Hjælper det med piller oven i terapi?

Ligesom ved angstbehandling gælder det ved behandling af depression, at man kan behandle enten med piller eller terapi eller begge dele. En omfattende nyere forskning tyder på, at behandling med kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe lige så godt som piller på de fleste depressioner (bortset fra de særlig svære depressioner), og at terapi virker bedst på længere sigt; der kommer færre tilbagefald efter afsluttet psykologisk behandling end efter en pillebehandling.

Sammenlignet med angstbehandling, hvor man ofte med kognitiv terapi kan hjælpe 80-90 % af patienterne til en væsentlig forbedring, er resultaterne ved depressionsbehandling mindre imponerende, uanset om det drejer sig om piller eller terapi. Faktisk er det gennemgående kun hver anden deprimeret patient, der opnå en så stor forbedring, at man med rimelighed kan tale om vedvarende ”helbredelse”. Derfor har man i højere grad inden for depressionsbehandlingen søgt at kombinere de to behandlingsformer piller og terapi for derigennem måske at kunne hjælpe lidt flere patienter. Der er da også udført en række undersøgelser, hvor man har sammenlignet effekten af depressionsbehandling i tre grupper, der enten har fået piller eller terapi eller begge dele, såkaldt kombinationsbehandling. Men mens man har fundet ret ensartede resultater med hensyn til effekten af piller og terapi hver for sig, er resultaterne af kombinationsbehandling besynderlig forskelligartede og modstridende. Nogle forskere finder, at  kombinations-behandlingen er bedre end både piller og terapi hver for sig; nogle forskere finder, at kombinationsbehandlingen er bedre end piller alene, men ikke bedre end terapi alene, og atter andre finder, at kombinationsbehandlingen ikke er bedre end nogen af de andre behandlingsformer – piller eller terapi – alene.

Nu har et hollandsk forskerhold tilsyneladende fundet løsningen på denne uenighed. Ved meget systematisk at gennemgå alle tidligere undersøgelser over kombinationsbehandling sammenlignet med piller eller terapi ved depression har de hollandske forskere konstateret, at effekten afhænger dels af depressionernes styrke og dels og især af depressionernes kronicitet, dvs. om der tale om kroniske og vedvarende depressioner over flere år, eller om der er tale om, hvad man kalder episodisk depression, der varer nogle måneder eller (ubehandlet) lidt over et halvt år, men som ofte kommer igen flere gange i de følgende år. Den hollandske forskergruppe fandt nemlig, at når det drejer sig om almindelige episodiske depressioner, så hjælper det ikke hverken ved lettere eller middelsvære depressioner at give piller oven i terapien. I disse tilfælde er kombinationsbehandling med både terapi og piller ganske vist bedre end piller alene, men ikke bedre end terapi alene. Og da pillerne ofte har nogle kedelige bivirkninger, mener de hollandske forskere ikke at det kan anbefales at give ”piller oven i terapien” ved episodisk depression (medmindre der er tale om meget svære depressioner). Når det gælder de mere kroniske depressioner, er billedet lidt anderledes: her hjælper det heller ikke at give piller oven i terapien ved de lette kroniske depressioner, men ved de middelsvære kroniske depressioner så det faktisk ud til at give bedre resultater, hvis man supplerer psykologisk behandling med pillebehandling.

Efter denne hollandske analyse af de tidligere forskningsresultater ser det altså ud til, at man næppe opnår noget ved at supplere en optimal psykologisk behandling med kognitiv adfærdsterapi for depression med piller, hvis det drejer sig om let til middelsvære episodiske depressioner eller om lettere kroniske depressioner, men at det kan nytte noget ved kroniske middelsvære depressioner, samt ved de sjældnere meget svære depressioner, der kræver hospitalsindlæggelse.

 

Artiklen stammer fra:
Forskningsnyt
Psykolog nyt •18• 2007; Forfatter: Thomas Nielsen